زندگی زیباست

وقتی ” عزت نفس ” داری کینه نمی ورزی،

همه را به یک اندازه دوست داری،خجالت نمی کشی،
خود را باور داری،خشمگین نمی شوی،
و همیشه مهربان هستی …

fu5663

ادامه مطلب